De webwinkel voor baby’s, juniors & tieners!

Conformiteit en Garantie 

  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  2. De consument heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. De consument dient binnen zeven dagen na aflevering per e-mail aan de ondernemer een eventueel gebrek te berichten, bij gebreke waarvan de goederen worden verondersteld conform de bestelling van de consument zonder gebreken geleverd te zijn.
  3. De ondernemer biedt op de verkochte goederen de garantiebepalingen, welke ter zake door haar toeleveranciers worden bepaald.
  4. De door de ondernemer geboden garantiebepalingen beperken zicht ten allen tijd tot zich voordoende fabrieksfouten.
  5. Problemen die optreden aan het gekochte goed, die veroorzaakt worden door onjuist gebruik, buitengewone krachten die op het artikel worden uitgeoefend en/of enige vorm van slijtage, zijn uitgesloten om voor garantie in aanmerking te komen.
  6. Indien de goederen om welke reden dan ook dienen te worden teruggestuurd of vervangen moeten worden, dient de consument de verzendkosten zelf te betalen.